menu
menu
horniokraj
Reklamační řád

Všeobecná ustanovení
 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").
 2. Prodávající je obchodní společnost HEVĚVA s.r.o., Meziříčská 100, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.
 3. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
Záruční podmínky
 1. Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující.
 2. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
 3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem.
 4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
Vyřízení reklamace
 1. Reklamace se uplatňují v sídle prodávajícího nebo se zasílají přímo na adresu výrobce.
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 3. Pokud byla reklamace neoprávněná a závada vznikla špatným použitím, prodávající naúčtuje kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení.
 4. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
 5. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením, při nadměrném zatěžování, při užívání pro jiné účely než k tomu určené.
dolniokraj

menu
Nákupní košík:


nákupní košík je prázdný

konec menu
Přihlášení k účtu:
konec menu
Kontakty:
konec
Copyright (C) 2009 Hevěva, s.r.o   Návrh a grafické zpracování: reallstudio.com, foto: Visual-studio.cz, kódování: KOCMEN interactiv